Husorden

Kontakt os i dag og flyt ind inden studiestart

Husorden

§1 Generelt

Stk. 1. Samtlige kollegianere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver kollegianer har pligt til at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af udlejer eller dennes bemyndigede.

Stk. 2. Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver kollegianer hæfter for sine gæsters adfærd på kollegiet.


Stk. 3. Kollegianeren skal frivilligt underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, navnlig skal de læsende kammeraters krav på læse- og nattero altid respekteres, især når private sammenkomster arrangeres.


Stk. 4. Der skal være ro på kollegiet fra kl. 23 til efterfølgende dag kl. 7 på ugedage der går forud for en hverdag. Lørdag og søndag skal der være ro fra kl. 2 til 10.

Stk. 5. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer eller på eget værelse.

Stk. 6. Ophold på udendørs fællesareal må kun ske på græsplænen vest for kollegiet.

§2 Rengøring

Stk. 1.  Det påhviler enhver kollegianer at medvirke til god ro og orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse, samt i øvrigt medvirke til ordenens opretholdelse i disse, herunder også rengøring af fælleslokaler. Såfremt en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. Rengøring af køkkener, trapper og gange er pligtig arbejdsydelse i lejeforholdet.

Stk. 2. Beboerne på gangen pålægges at udarbejde en rengøringsordning, som ligeligt fordeler opgaverne blandt gangens beboere, så områderne dermed altid fremstår ryddelige og rengjorte. Gangen og trappe (en etage ned) skal støvsuges og vaskes en gang pr. uge.

Stk. 3. Hver gang fastsætter selv regler for afbenyttelse af køkkenet.

Stk. 4. Til afholdelse af de fælles fornødenheder ved drift af køkken og fællesarealer, kan gangens beboere ved almindelig afstemning træffe afgørelse om opretholdelse af en ”køkkenkasse”. Er der oprettet en køkkenkasse på gangen er kollegianeren forpligtet til at betale det af gangens beboere fastsatte beløb.

Stk. 5. Alle kollegianere er forpligtigede til 2 gange årligt at deltage i hovedrengøring af fællesarealer. Hovedrengøringen skal finde sted halvårligt efter en plan udleveret af viceværten og skal dagen efter kontrolleres af boliginspektøren og/eller viceværten. Hvis rengøringen ikke er udført tilfredsstillende, har viceværten bemyndigelse til at ansætte rengøringsselskab for køkkenets/opgangens/beboernes regning.

§3 Inventar i køkken

Da alle til et fælleskøkken knyttede beboere hæfter solidarisk for det til køkkenet hørende inventar, er det enhver kollegianers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter omhyggeligt, samt medvirke til at intet fjernes fra køkkenet. Hvis en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden.

 

§4 Hvidevarer

Det er ikke tilladt at installere egne hårde hvidevarer uden forudgående indhentet tilladelse fra viceværten.

 

§5 Paraboler

Det er ikke tilladt at installere egne parabolantenner, antenner mv.

 

§6 Husdyr

Husdyr må ikke forefindes på kollegiet.

 

§7 Parkering

Stk. 1. Parkering af motorkøretøjer m.v. på kollegiets grund må kun finde sted på parkeringspladsen.

Stk. 2. Det er forbudt at parkere foran opkørslerne til cykelstativerne.

Stk. 3. Henstillen af motorkøretøjer uden nummerplader er forbudt.

§8 Indflytning

Stk. 1. Fra det øjeblik en kollegianer har fået overdraget sin nøgle af viceværten, og indtil denne atter har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarlig for sin bolig og dens inventar. Kollegianeren har derfor pligt til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid og ælde.

Stk. 2. Hvis en kollegianer ønsker at unddrage sig ansvar for mangler, skader eller slid på bolig eller inventar, som han måtte konstatere ved boligens overdragelse, påhviler det ham senest 2 uger efter lejemålets begyndelse af underrette viceværten skriftligt om manglerne m.v., således at der i synsrapporten kan indføres et notat herom.

Stk. 3. Mistede nøgler skal straks anmeldes til administrator eller vicevært. Udenfor viceværtens åbningstid kan nøgler til beboerens eget værelse udleveres ved kontakt på tlf. 40 42 00 40 mod et gebyr på 600 kr.

 

§9 Forsikring

Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianerens person og ejendele.

 

§10 Affald

Lejerens husholdningsaffald må kun anbringes i de dertil anviste affaldsbeholdere, og dette skal af sundhedsmæssige grunde ske i lukkede plastposer. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal lejeren selv fjerne for egen regning. Dette gælder såvel ved pladsmangel i beholderne til husholdningsaffald som hvis affaldet består af andet end husholdningsaffald, dvs. storskrald, pap/trækasser, kasserede brugsting o.lign.

 

§11 Fraflytning

Stk. 1. I forbindelse med udflytning fra kollegiet vil der blive afholdt syn af boligen, jf. lejekontrakten. Lejeren skal inden kl. 9.00 på fraflytningsdagen (senest 7 hverdage før genudlejningstidspunktet) sørge for rengøring af hele lejemålet samt aflevere nøgler til viceværten. Rengøring gælder også badeværelse og de sanitære installationer.

Stk. 2. Kollegiet forbeholder sig ret til at rengøre boligen i det omfang, det skønnes nødvendigt, på den fraflyttende lejers regning.

 

§12 Vaskeri

Vaskeriet er gratis for beboerne. Beboerne medbringer selv vaskepulver. Vaskeriet må kun bruges til beboernes eget tøj.

 

§13 Overtrædelse af husordenen

Stk. 1. Ved en kollegianers misligholdelse af husordenen kan vedkommende af Kollegiekontoret tildeles en advarsel.

Stk. 2. Overtrædelse af husorden medfører, i tilfælde af klage til Kollegiekontoret, advarsel til den påklagede. I eksamensperioderne (1.12 –31.12 og 1.5 –30/6) foretages skærpet sagsbehandling fra Kollegiekontorets side, hvilket betyder at evt. klage vil medføre skriftlig advarsel tidligere end normalt.

Stk. 3. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan Kollegiets administration opsige den pågældende til fraflytning eller i særligt grove tilfælde ophæve lejemålet med omgående fraflytning til følge.

 

§14 Ændring af husorden

Stk. 1. Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten.

 

Gældende fra 1/8-20

Kontakt os

KALUNDBORG KOLLEGIET
Frederik Andersensvej 14B
4400 Kalundborg
Klik her for rutevejledning​

CVR-nummer: 40872906

+45 23 81 90 50
info@kalundborgkollegiet.dk

Åbningstider

Mandag

08.00 - 15.00

Tirsdag

08.00 - 15.00

Onsdag

08.00 - 15.00

Torsdag

08.00 - 15.00

Fredag

08.00 - 15.00

KALUNDBORGKOLLEGIET

Free WordPress Themes, Free Android Games